ایمان و عقل [کلام مسیحی]
37 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1384 - شماره 18 »(20 صفحه - از 171 تا 190)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ایمان از نگاه پانن‏برگ،نشان‏دهندة آینده‏ای است که عقل،از آن نشئت می‏گیرد.ایمان،ناظر به همان آینده است؛چون این آینده با عقل بیگانه نیست،ممکن نیست در تضادّ با عقل باشد،بلکه با شفاف ساختن کامل تأملاتی که عقل از خود دارد،به عقل کمک می‏کند.سرانجام اینکه ایمان،دقیقاً با جهت‏گیری به یک آیندة نهاییِ آخرت‏گروانه،می‏تواند خود را به (1)-.مشخصات کتاب‏شناختی ترجمة حاضر،به شرح زیر است: .13-71.pp ,6991 ,lanoitanretnI srehsilbuP tteltraB dna senoJ ,nodnoL ,noigileR fo yhposolihP ,).de(trawetS.Y yellivleM (2)-. grebnennaP trahfloW ؛ولفهارت پانن‏برگ استاد کلام روشمند دانشکدة پروتستان در دانشگاه مانچ و مدیر مؤسسة کلام پایه و وحدت‏گرای کلیساست.وی صاحب آثاری چون عیسی،خدا و انسان؛اخلاقیات،مسائل اساسی کلام(دو جلد)؛عقاید رسولان در پرتو مسائل امروز؛کلام و فلسفة علم؛انسان‏شناسی از منظر کلام می‏باشد.
آدرس اینترنتی