مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رحمت الله
نام خانوادگی:کریم زاده
پست الکترونیک:Karimzadeh@razavi.ac.ir / Karam270@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

استاد رحمت الله کریم زاده دارای مدرک سطح چهار حوزه و دکترای فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی می باشد. ایشان در مقطع سطح 2 و 3 از محضر حضرات حجج اسلام سید حسن مرتضوی، رجبعلی رضازاده،  محمد ناصر عباسپور و سید حسن صالحی و در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آیات وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی و جوادی آملی بهره برده است. از آثار ایشان می توان به کتاب  طرح مبانی عدالت محقق ، مشارکت در تصحیح کتابهای روض الجنان، رسالة الغیبة، مختلف الشیعة و ... اشاره کرد.

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

  •  همکاری با واحد "احیاء التراث" مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
  •  همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر.

 سوابق مدیریتی و اجرایی

  •  مدیر گروه پژوهشی ترجمه مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی از 85-77.
  • مدیر گروه پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مدت دو سال.
  • دبیر علمی مجله تخصصی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. 
  • مدیر گروه زبان انگلیسی